خانواده ی شاد ایرانی در کانون توجه مادران

در فرهنگ ایرانی، ارزش‌ها و سنت‌های خانوادگی نقش بسیار مهمی دارند و بر اساس این ارزش‌ها و سنت‌ها، خانواده‌ها رفتارها و اعمال خود را شکل می‌دهند. در زیر به برخی از مهم‌ترین ارزش‌ها و سنت‌های خانوادگی در فرهنگ ایرانی اشاره می‌کنم: با اینکه این فهرست نمایانگر برخی از ارزش‌ها و سنت‌های خانوادگی در فرهنگ ایرانی است، اما فهرست کامل و جامع ارزش‌ها و سنت‌های خانوادگی در این فرهنگ بسیار گسترده و متنوع است و همیشه می‌تواند مورد بررسی و مطالعه بیشتری قرار گیرد. اثرگذاری ارزش‌های خانوادگی در ایجاد اتحاد و همبستگی در فرهنگ ایرانی ارزش‌های خانوادگی در فرهنگ ایرانی نقش بسیار مهمی در ایجاد اتحاد …

ادامه مطلب